مقدمه

با بکارگيري جک هيدروليکي، پرس هيدروليک مي تواند هزاران پوند نيرو را اعمال کند و تمام اين نيرو را براي انجام ساخت سازه هاي صنعتي مانند ساخت قطعات فلزي بکار گيرد، و يا بالابر هيدروليکي مي تواند چند تن بار را بالا ببرد. معمولاً فشار هيدروليکي را با واحد بين المللي پوند در هر اينچ مربع (psi) اندازه گيري مي کنند که نيروي آن در واحد سطح محاسبه مي شود. براي محاسبه نيروي توليدي، بايد فشار را از طريق سطح پيستون سيلندر هيدروليکي با واحد اينچ مربع برآورد کرد. از اين طريق نيروي مدنظر در واحد پوند به دست مي آيد که به راحتي مي توان آن را به واحد کيلوگرم يا تن تبديل کرد.

محاسبه نيروي هيدروليک به زبان ساده
براي محاسبه نيروي فشار هيدروليک، ابتدا سطح پيستون را از قطر آن پيدا کنيد. سپس فشار را در سطح ضرب کنيد. عدد بدست آمده نيروي مدنظر مي باشد که واحد اندازه گيري آن پوند در اينچ (psi) است. با تقسيم آن بر 2205 مقدار نيرو با واحد اندازه گيري تن بر مترمربع بدست مي آيد.
براي اطلاع از مقاديري مانند فشار هيدروليکي، قطر پيستون و سطح مقطع مي توان از دفترچه راهنماي مربوط به دستگاه نيز استفاده کرد.

محاسبه مساحت سيلندر
اگر از طريق دفترچه راهنما نتوانستيد به اطلاعات لازم پي ببريد مي توانيد از فرمول زير براي محاسبه مساحت سيلندر استفاده کنيد:
(حاصلضرب قطر سيلندر به توان 2 در عدد 3/14) تقسيم بر 4

نمونه محاسبه
به عنوان مثال اگر قطر سيلندر يک جک هيدروليک 4 اينچ و فشار هيدروليک آن 2500 باشد، مساحت سيلندر برابر است با 12/56 و نيروي حاصله برابر است با 31400 (psi) يا 14/24 تن بر مترمربع.