شرکت Genie آمریکا تولید کننده انواع بالابر صنعتی و انواع بالابرهای هیدرولیکی به منظور ارتقاء شرایط جدید در استاندارد بالابرهای هیدرولیکی اقدام به اجرای طرحی جدید جهت نظارت بر وزن در پلتفرم (کابین) بالابرهای هیدرولیکی و از کار افتادن سیستم بالابری در صورت بارگیری بار غیر مجاز در سطح پلت فرم بالابر نموده است.